Om CALL

Greater Copenhagen har globalt set unikke styrkepositioner inden for klimatilpasning med en lang tradition for banebrydende forskning inden for, og offentlige og private investeringer i, bæredygtige løsninger.

Kommuner og forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner arbejder tæt sammen om at vende udfordringerne ved et klima i forandring til muligheder for grøn vækst og beskæftigelse.

CALL Copenhagen er et non-profit living lab, der understøtter en hurtigere, markedsdrevet udvikling og opskalering af bæredygtige løsninger inden for klimatilpasning. CALL Copenhagen er et regionalt udviklingsprojekt etableret i 2016 af Region Hovedstaden, HOFOR og Københavns Kommune.

CALL Copenhagen har været drivende på etableringen af, og er i dag en del af den, selvstændige organisation Det Nationale Netværk for Klimatilpasning (DNNK), som sikrer den langsigtede videreførsel af CALL’s erfaringer og resultater, efter Region Hovedstadens bevilling udløb i 2021.

DNNK har i dag næsten 160 betalende medlemmer, som omfatter et flertal af de vigtigste aktører inden for klimatilpasning i Danmark. Denne medlemsbase sikrer en unik adgang til erfaringer, prioriteter og indsigt i behov i den danske vand- og klimatilpasningsbranche.

læs mere om Det Nationale Netværk for Klimatilpasning på dnnk.dk

Vision og mission

Vision

CALL Copenhagen udvikler helhedsorienteret klimatilpasning til gavn for en klimaberedt region, kommuner og forsyningers primære drift, grøn vækst, eksport og beskæftigelse.

Mission

CALL Copenhagen bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner og virksomheder sammen i innovative partnerskaber, der udvikler og markedsfører klimatilpasningsløsninger med væsentlig samfundsmæssig værdi.

Forretningsmodel

Vores forretningsmodel bygger på et stærkt ejerskab blandt kommuner og forsyninger. Fælles for alle projekter i CALL Copenhagen er fokus på skalérbare løsninger med stort markedspotentiale.

Kommuner og forsyninger drager fordel af nye omkostningseffektive løsninger på komplekse problemer, og innovative virksomheder drager fordel af bedre demonstrations- og markedsadgang.

Evnen til at levere disse fordele er det, der i sidste ende driver alle CALL Copenhagen’s aktiviteter.

Services

CALL Copenhagen hjælper med

at identificere markedspotentialer og definere udviklingsbehov

at bringe kompetente parter sammen i tværgående innovationspartnerskaber

at demonstrere nye løsninger i fuld skala og dokumentere deres effekt

at udvikle implementeringsstrategier og kommercielt bæredygtige forretningsmodeller

at dele viden og resultater og promovere nye, bæredygtige løsninger på eksisterende og nye markeder.

Kernepartnere

Københavns Kommune er anerkendt over hele verden for sin unikke og ambitiøse klimaindsats. København har udviklet vidtrækkende klimatilpasningsplaner og spiller en vigtig rolle internationalt som leder af C40’s Green Growth Network, Beijing søsterby og som aktivt medlem af Eurocities.

Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner gå forrest i at sikre at hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025. Klimatilpasning er en indsats i Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi, med det formål at understøtte processen fra plan til handling, samtidig med at potentialet for innovation og eksport af helhedsorienterede, grønne løsninger udnyttes.

HOFOR er Danmarks største forsyningsselskab og ansvarlig for drikkevandsforsyning, fjernvarme- og køling, bygas og afledning af regn- og spildevand. Det er HOFORS vision at skabe bæredygtige byer. HOFORS mange ambitiøse projekter er instrumentelle i indsatsen for at skabe en klimaberedt og CO2-neutral hovedstad.

Governance

CALL Copenhagen er et regionalt udviklingsprojekt ejet af HOFOR og drevet i samarbejde med de to medstiftende partnere: Region Hovedstaden og Københavns Kommune

Projektets styregruppe består af repræsentanter fra de tre stiftende partnere, samt DANVA, DI og Novafos:

Frank BrodersenAfdelingschef for Living Labs & Grøn Vækst, HOFOR

Frank arbejder for at skabe forsyningssystemer, der er både økonomisk og miljømæssigt robuste gennem udvikling af relationer, processer og tværkommunale samarbejder. Frank er desuden forperson i Det Nationale Netværk for Klimatilpasning, DNNK, som CALL har været drivende på at etablere og i dag er en integreret del af.

Gunver Heidemann OlsgaardChefkonsulent, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

Gunver repræsenterer Region Hovedstaden og er til daglig en central del af Regionens indsats for at understøtte regional bæredygtig udvikling i samarbejde med de regionale aktører.

Janus Christoffersen – Enhedschef, Københavns Kommune, Center for Klimatilpasning

Som enhedschef for indsatsen i den østlige del af byen har Janus en central rolle i at sikre implementeringen af Københavns ambitiøse klimatilpasningsplan.

Carl-Emil LarsenAdm. direktør, DANVA

DANVA’s direktør står i spidsen for en organisation, der arbejder for at udvikle Danmarks position som et globalt center for viden om vand- og klimatilpasningsløsninger, ressourceeffektivitet og integreret styring af hele vandkredsløbet.

Svend-Erik Jepsen – Fagleder for DI Vand

Svend-Erik repræsenterer Dansk Industri (DI) og har som fagleder for DI Vand fokus på vand, nationale rammevilkår og regulering, innovation og ikke mindst fremme af eksport af dansk vandteknologi.

Carsten Nystrup – Adm. direktør, Novafos

Carsten står i spidsen for Danmarks næststørste vand- og spildevandsselskab, der sørger for rent drikkevand, spildevandshåndtering og klimasikring i ni nordsjællandske kommuner.

CALL Designmanual

CALL Copenhagen’s designmanual beskriver kerneelementerne i CALL Copenhagen’s visuelle identitet og retningslinjer for, hvordan de skal anvendes digitalt og på tryk.

KLIK HER for at downloade en .zipfil med designmanualen inklusiv logoer, fonte og farver.